Description

Үрийн буудайн нөөц бүрдүүлэлтийн тайлбар

Requirements

Үрийн буудайн нөөц бүрдүүлэлтийн бүрдүүлэх материал

Description

Хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэлтийн тайлбар

Requirements

Хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэлтийн бүрдүүлэх материал